För en hållbar utveckling

Momentum är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt följer gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet.

Vårt verksamhetssystem, som är uppbyggt utifrån ISO-standarder och lagkrav, möjliggör styrning av våra interna processer. Vårt mål är att bli bättre och bättre för varje dag för att åstadkomma 4 x nöjd: kund, medarbetare, samarbetspartner (leverantör) och ägare. Vi tror det är möjligt att åstadkomma 4 x nöjd och uppnå en långsiktig hållbarhetsutveckling. En win-win-situation.

Nöjda kunder med fokus på en långsiktig hållbarhetsutveckling
Momentum säljer kvalitetsprodukter och tillhörande tjänster med hög verkningsgrad (energieffektiva) och lång livslängd vilket betyder mindre driftstopp, längre hållbarhet och därmed mindre kostnader, förbrukning och energiåtgång.

Enligt uppgifter hämtade från Miljöstyrningsrådet (www.msr.se), som är regeringens expertorgan gällande miljöfrågor, så beräknas miljöförbättringarna uppgå till en procent av världens BNP per år. Men kostnaderna för att inte agera kommer att bli 5-20 gånger större! En produkt man köper idag kan bli mycket dyr imorgon om inte den totala kostnaden för produkten räknas fram enligt livscykelkostnadsanalyser, LCC. Investeringar som ter sig dyra i inköpsögonblicket kan i längden löna sig, bland annat genom låga drifts- och underhållskostnader. Ökade priser på energi kan komma att förstärka denna effekt genom högre framtida kostnader.

Därför satsar vi på att köpa in kvalitetsprodukter. Vi rekommenderar också andra företag att satsa på att inhandla bra kvalitet, eftersom det minskar sopberget, minskar energiförbrukningen och leder till en lägre totalkostnad. Win-win för miljö, företag och kund.

Följande mening står i vår inköpspolicy och kvalitets- och miljöpolicy:
”Vi ska sträva efter att välja samarbetspartner (leverantörer) som erbjuder bästa möjliga kvalitet med minsta miljöpåverkan till lägsta totalkostnad. Våra kunder ska känna sig förvissade att få rätt produkt, i rätt tid till en låg livslängdskostnad.”

Vi har också få leverantörer, vilket bland annat möjliggör mindre transporter och bättre avtal.

Förbättra inköpskrav enligt miljöstyrningsrådet:
Inköp av energieffektiva produkter är ett sätt att bidra till att miljö- och klimatmålen samt de nationella klimatmålen kan uppnås.

Att använda energieffektiva produkter sparar också pengar till organisationen samt kan även ge en bättre arbetsmiljö.

Energikrävande apparater har normalt väsentligt större negativa miljöeffekter under drift än vid tillverkning.

Vårt strategiska miljöarbete inriktas på följande:
Inköp av produkter/tjänster som bidrar till en långsiktig hållbarhetsutveckling
Transport och tjänsteresor
Återvinning och energiförbrukning

Inköp av produkter som bidrar till en långsiktig hållbarhetsutveckling
Vi köper in kvalitetsprodukter med hög verkningsgrad (energieffektiva) och lång livslängd som möjliggör mindre antal driftstopp, längre hållbarhet och därmed mindre kostnader, förbrukning och energiåtgång.

Transporter
Vi ställer miljökrav på våra största speditörer. Vi har idag Posten och Schenker som båda är företag med ett bra kvalitets- och miljöarbete och spänstiga mål för att minska utsläppen. Vi har också nyligen bytt ut alla våra mindre budfirmor mot en större aktör för att säkra kvalitets- och miljötänket.

Idag står tio stycken av våra leverantörer för 70 % av inköpsvolymen, vilket bidrar till att vi har färre leveranser och därmed minskat CO2-utsläpp. Internt arbetar vi med ett logistikprojekt för att ytterligare kunna effektivisera och samordna transporterna och öka leveranserna från vårt centrallager.

Tjänsteresor
Vi har som ambitionsmål att minska antalet interna fysiska möten och ersätta dem med webb-möten.

Återvinning
Vi återanvänder förpackningsmaterial i den mån det går utan att det påverkar produktens kvalitet vid leverans. Vi källsorterar vårt avfall.

Energiförbrukning
Vi har som helhet en låg energiförbrukning inom koncernen, men vi har som ambition att hela tiden bli bättre och att genom olika åtgärder minska energiförbrukningen, bl.a. genom energisparläge på alla datorer samt genom att försöka öka inköpen av energieffektiva produkter, t.ex. energieffektiv kontorsutrustning m.m.

Vi har också som mål inom Momentum Group, som vi ingår i, att fram till år 2018 uppnå en energibesparing på 20% (värme, el, kyla och vatten).

Men den största miljövinsten för samhället och framtida generationer är användandet av våra produkter. Vi är enormt stolta över att sälja produkter av hög kvalitet, som är ett bra miljöval genom minskad resursförbrukning och energiåtgång till en låg livslängdskostnad.

Producentansvar för förpackningar
Genom vårt medlemskap i Svenska FTI (f.d. REPA) och Grön Punkt i Norge tar vi vårt fulla producentansvar för förpackningen.

Reach
Reach är EU:s lagstiftning för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Momentum stödjer målsättningen med REACH och vi kommer att se till att vi följer lagstiftningen.
Läs mer i Reach deklaration Momentum Industrial. (PDF)

Produkter som innehåller ämnen från kandidatlistan:
Lista: REACH Canditate items (xlsx)

Vid frågor gällande Reach är ni välkommen att kontakta vår kvalitets- och miljöchef.

Reach-policy
Vår målsättning är att inga SVHC-ämnen ska finnas i våra produkter.

Konfliktmineraler (Conflict Minerals)

Konfliktmineraler är mineraler utvunna under väpnade konflikter som bryter mot mänskliga rättigheter.

Vi vill inte ha konfliktmineraler i våra produkter. Ett arbete pågår att samla in information från våra leverantörer.
Policy Conflict Minerals. (PDF)

Code of Conduct

 ”Code of Conduct” beskriver Momentum Group och Momentums eftersträvade förhållningssätt miljömässiga, ekonomiska och socialt (i samhället).
Supplier Code of Conduct
Policy Code of Conduct

Sellihca
Momentum har kvalificering för Sellihca Kvalificeringssystem. Sellihca används idag av ledande energibolag i Norge och Sverige. Bolagets målsättning är att använda Sellihca för att välja ut bra leverantörer vid upphandlingar.

Sellihca certifikat Momentum Industrial. (PDF)

Organisation
Vid frågor kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö är ni välkommen att kontakta:

Kvalitet och miljö – ansvarig Ann-Sofi BrandinAnn-Sofi Brandin
Miljö- och kvalitetschef för Momentum-koncernen.
Tel direkt: 031-749 19 61 / Mobil: 0702–27 30 06.
E-post: ann-sofi.brandin@momentum-industrial.com

 

 

 


Samlade dokument
Kvalitets- och miljöpolicy Momentum
Arbetsmiljö-policy Momentum
ISO14001:2004 ISO9001:2008 Certifikat SV
ISO9001:2008 ISO9001:2008 Certifikat ENG
REACH-deklaration
Sellihca-certifikat
FTI-certifikat SV
Grønt Punkt Medlemsbevis