Lageranalys

Identifiera skadan

Beskrivning
Om man trots förebyggande underhåll upplever att man har problem med lagren i en utrustning kan man genom en lagerundersökning ofta fastställa den sannolika felorsaken till problemen.

Mål
Det första steget i en felorsaksanalys kan vara en lagerundersökning. Genom en sådan kan möjliga orsaker till en identifierad lagerskada fastställas. Momentums och SKF:s erfarna tekniker kan då ofta föreslå vilka åtgärder som ska vidtas – för att i fortsättningen undvika att samma problem uppstår igen.

Syfte
Att fastställa ett rullningslagers skadeklassificering enligt ISO, samt om möjligt ange vad som orsakat skadan.

Tjänstens innehåll
Momentum förmedlar denna tjänst, som utförs i samarbete med SKFs experter på lageranalyser. En lageranalys kan vara en del av en större utredning, exempelvis en orsaksanalys. Den kan också vara av mer grundläggande art, en så kallad basundersökning. Vid utförande av en Lageranalys – Basundersökning utförs följande:
• Rengöring av och isärtagning av lager
• Visuell undersökning av lagrets olika komponenter
• Dokumentation av de undersökta komponenterna i form av bilder och slutsatser sammanställda i en rapport

Genomförandebeskrivning
• Rapport som beskriver lagerkomponenternas utseende i form av bilder med generella kommentarer och om möjligt skadeklassificering enligt ISO
• Generellt beskrivna möjliga orsaker till identifierad skadetyp, om sådan kan anges

Datum
Enligt överenskommelse

Längd
Hel- eller halvdag

Förfrågan/Beställning

Tjänst*

Din butik*

Företag*

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Telefon om annan än beställare

E-post om annan än beställare

Meddelande